De besloten vennootschap YSER B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65089995 en is gevestigd aan de Anna van Renesseplein 8, 1911 KN te Uitgeest.

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dienstverlener: YSER B.V. YSER is opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: YSER.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die YSER heeft aangesteld en/of projecten aan YSER heeft gegund voor Diensten die door YSER worden uitgevoerd en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met YSER en onder diens leiding en toezicht Arbeidskrachten in het kader van een uitzen- dovereenkomst Werkzaamheden laat uitvoeren.

Kandidaat: de natuurlijke persoon, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die is ingeschreven bij YSER, en door YSER in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld.

Arbeidskracht: de natuurlijke persoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die op basis van een Overeenkomst met YSER door YSER ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door YSER.

Diensten: de Diensten die YSER aanbiedt betreft Werving en selectie, Terbeschikkingstelling, Plaatsing van Kandi-

daten alsmede het Detacheren van Arbeidskrachten

Werving en selectie: de Overeenkomst waarbij YSER op basis van een zoekopdracht van Opdrachtgever een

Kandidaat werft en selecteert, waarbij de Kandidaat vervolgens op basis van een Plaatsingsovereenkomst een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat bij Opdrachtgever of op basis van Detachering werkzaamheden verricht bij Opdrachtgever.

Terbeschikkingstelling: de Overeenkomst waarbij YSER tegen vergoeding een arbeidskracht in de uitoefening van beroep of bedrijf (zzp’er) ter beschikking stelt aan Opdrachtgever voor het (onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst), verrichten van arbeid.

Plaatsing van Kandidaten: De Overeenkomst waarbij YSER na Werving en selectie een Kandidaat heeft aange- bracht bij Opdrachtgever met als doel dat de Kandidaat een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met Opdrachtgever.

Detachering: De Overeenkomst waarbij Arbeidskrachten (zijnde werknemers) in de zin van titel 10 van boek 7 BW, werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die de Arbeidskracht onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht

Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en YSER, alsmede voorstellen van YSER voor Diensten die door YSER aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door YSER.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van YSER, elke Overeenkomst tussen YSER en Opdrachtgever en op elke dienst die door YSER wordt aangeboden.

Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal YSER aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met YSER is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden

vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde

bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen

beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een

verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

Alle door YSER gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt. YSER is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft YSER het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor YSER gegronde reden te weigeren.

Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Oplevertijden in het Aanbod van YSER zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht YSER niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van YSER heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan YSER te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

YSER heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

YSER is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Elke Overeenkomst die met YSER wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan YSER wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met YSER is verbonden.

Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die YSER van Opdrachtgever verkrijgt.

Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te verlengen dient Opdrachtgever dit tenminste 10 kalenderdagen voor afloop van de Overeenkomst kenbaar te maken.

Zowel Opdrachtgever als YSER kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover YSER ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzeg- termijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van YSER tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van YSER is hierbij leidend.

Zowel Opdrachtgever als YSER kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillis- sement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is YSER nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadever- goeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

YSER zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. YSER staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

De Overeenkomst op basis waarvan YSER de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door YSER aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. YSER heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

Bij de uitvoering van de Diensten is YSER niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor YSER, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

YSER is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt YSER Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is YSER aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door YSER of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft YSER recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht alle door YSER verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante infor- matie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YSER niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

YSER is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is YSER verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door YSER voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

YSER kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is YSER gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdracht- gever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan YSER.

Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaam- heden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoe- dingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.

YSER verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de plaatsing van Arbeidskrachten stelt YSER de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Artikel 8 Aanvullende Werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeen- gekomen tarief. YSER is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Indien de aanvullende Werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van YSER, YSER een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende Werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. YSER voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door YSER opgestelde urenregistratie (nacalculatie). Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorbe-rekend. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door YSER ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Indien sprake van spoedwerkzaamheden en YSER met spoed een Kandidaat voor Opdrachtgever dient te werven, rekent YSER het spoedtarief.

Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

YSER is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor YSER, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van YSER.

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op de g-rekening van YSER betaalt.

Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door YSER ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmid- dellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassobeleid

Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal YSER zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerech- telijke kosten conform Artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitenge- rechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien YSER meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

YSER gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal YSER de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan arno. derksen@annejans22.sg-host.com.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van YSER verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrecht- matig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever YSER tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien YSER op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

YSER heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor YSER gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

YSER is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. YSER is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om YSER te vergoeden voor elk finan- cieel verlies dat YSER lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

YSER is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van YSER wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van YSER, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan YSER zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van program- matuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van YSER of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van YSER buiten haar invloeds- sfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. YSER is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is YSER aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeids- krachten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen vooraf- gaande aan de Overeenkomst aan YSER kenbaar heeft gemaakt en YSER expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van YSER, is YSER uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever YSER binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en YSER deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebre- kestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat YSER in staat is om adequaat te reageren.

Indien het verrichten van Diensten door YSER leidt tot aansprakelijkheid van YSER, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens YSER. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

In elk geval is de aansprakelijkheid van YSER beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

YSER sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. YSER is niet aansprakelijk voor gevolg- schade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

YSER is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten bij Opdrachtgever of aan derden.

YSER is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en YSER voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikking- stelling van een Arbeidskracht.

Opdrachtgever vrijwaart YSER voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door YSER geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van YSER.

Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is YSER nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in YSER haar eigen advies.

YSER staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens YSER verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van YSER vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij YSER binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelij- kerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van YSER.

Artikel 15 Geheimhouding

YSER en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aange- nomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan YSER bekend gemaakt is en/of op andere wijze door YSER is verkregen.

In het bijzonder ziet de geheimhouding op door YSER opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht YSER steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige infor- matie door Opdrachtgever verstrekt.

Indien YSER op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en YSER zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is YSER niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdracht- gever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door YSER aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van YSER vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal YSER vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schrifte- lijke toestemming van YSER is verspreid.

De geheimhoudingsverplichting leggen YSER en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16 Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan YSER verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan YSER zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

Opdrachtgever vrijwaart YSER van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Opdrachtgever vrijwaart YSER voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart YSER voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigen- domsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeen- komst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan YSER verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Verbod overname Kandidaten en Arbeidskrachten

Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YSER en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten en/of Arbeidskrachten van YSER in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten of Arbeidskrachten, vanaf het moment dat YSER ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst (‘Overnameverbod’).

Ook ingeval van het doorlenen van Arbeidskrachten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met YSER, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Na Introductie door YSER van één of meerdere Arbeidskrachten en/of Kandidaten aan Opdrachtgever, is het

Opdrachtgever gedurende één jaar na de Introductie, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YSER en daartoe een redelijke geldelijke vergoeding aan YSER te betalen, deze Kandidaten en/of Arbeids- krachten van YSER direct/indirect in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten en/of Arbeidskrachten. Indien Kandidaten en/of Arbeidskrachten binnen één jaar na Introductie door YSER direct/indirect in dienst komen van Opdrachtgever of anderszins door Opdrachtgever worden ingeschakeld, dan worden deze Kandidaten en/of Arbeidskrachten geacht te zijn bemiddeld door YSER en is een minimum redelijke vergoeding verschuldigd van EUR 5.000,00 (ex BTW). Opdrachtgever is gehouden YSER te informeren indien een Kandidaten en/of Arbeidskrachten binnen één jaar na Introductie direct/indirect door Opdrachtgever worden ingeschakeld in welke hoedanigheid dan ook.

Met ‘Introductie’ wordt in dit Artikel bedoeld: het onderhoud tussen Opdrachtgever met Kandidaten en/of Arbeids- krachten in persoon, digitaal of per telefoon en/of het overleggen door YSER aan Opdrachtgever van een curri- culum vitae of overige informatie over de Kandidaten en/of Arbeidskrachten.

Het Overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdracht- gever en YSER. Indien een Arbeidskracht voor een aansluitende periode meer dan 1500 uren voor Opdracht- gever heeft gewerkt, kan Opdrachtgever aanspraak maken op overname, tegen een nader overeen te komen vergoeding.

Artikel 18 Klachten

Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van YSER of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalen- derdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden.Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via arno.derksen@annejans22.sg-host.com met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil YSER de klacht in behan- deling kunnen nemen.

YSER zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen YSER en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

YSER heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen YSER en Opdrachtgever, worden

beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 20 Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepalingen omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot het uitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan YSER reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21 Uitvoering Werving en selectie

YSER verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Arbeids- krachten te selecteren conform de visie van YSER. YSER heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en vaardigheden van de betref- fende Kandidaat.

YSER verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvul- digheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste Opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt YSER de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garan- deren dat de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Artikel 22 Succesvolle Werving en selectie

Van een succesvolle vervulling van de Werving en selectie opdracht is eerst sprake zodra een door YSER voorge- stelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever.

Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een door YSER aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door YSER geïntroduceerde Kandidaat bij Opdracht- gever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 23 Verplichtingen Opdrachtgever

1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in Artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de

startdatum van de door YSER geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat YSER niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door YSER voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YSER aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen Arbeidsovereen- komst aangaat met Kandidaat of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen.

Artikel 24 Prijzen en betaling

YSER voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op een nader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand, garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste periodieke gratificaties en winstuitkeringen (er vanuit gaande dat de doelstelling volledig zijn behaald). Bij gebreke van dergelijke informatie zal YSER Opdrachtgever eerst verzoeken deze alsnog toe te sturen, indien Opdrachtgever alsdan verzuimt, zal het tarief worden gebaseerd op een schatting en conform die schatting factureren. Indien een dergelijke schatting c.q. berekening niet mogelijk is, is het tarief vastgesteld op het gebruikelijke tarief, althans tenminste € 15.000,-.

Zodra tussen Opdrachtgever en de door YSER voorgestelde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst tot stand komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de door YSER berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de Arbeids- overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend.

Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever een nader vast te stellen percentage van de vergoeding, doch tenminste 50%, te voldoen alvorens YSER een aanvang maakt met de werkzaamheden.

Opdrachtgever is verplicht YSER terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeenge- komen Arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de te werk stelling van voorgestelde Kandidaat.

Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (ingeval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op resti- tutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. Arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidingge- vende, surséance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdracht- gever.

DEEL III AANVULLENDE VOORWAARDEN PLAATSING KANDIDATEN

Artikel 25 Garantieregeling

Indien binnen de proefperiode (eerste maand) na aanvang van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever de arbeidsovereenkomst eindigt, ongeacht of deze beëindiging door Kandidaat of Opdrachtgever wordt geïnitieerd, kan YSER Een kosteloze werving opstarten voor de functie waarbij de eerste kandidaat bij Opdrachtgever werkzaam is geweest. YSER heeft echter geen verplichting om een nieuwe kandidaat aan te leveren. Indien en voor zover een nieuwe Kandidaat geworven wordt, is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van de vergoeding.

Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de garantieregeling dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een tijdige melding, kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van deze garantiere- geling.

Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan na het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst een gedeelte van de overeengekomen vergoeding komen te vervallen. Partijen dienen hierover afspraken uitdrukkelijk vast te leggen.

Artikel 26 Beperking van aansprakelijkheid

Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdracht- gever en/of de betreffende Kandidaat. YSER is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de Kandidaat tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om met een door YSER geselecteerde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze

Arbeidsovereenkomst.
3. In geen geval is YSER aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten

niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan YSER kenbaar heeft gemaakt en YSER expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

DEEL IV AANVULLENDE VOORWAARDEN TERBESCHIKKINGSTELLING (ZZP’ER)

Artikel 27 Uitvoering Terbeschikkingstelling

Alle door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten in de uitoefening van beroep of bedrijf (zzp’er) beschikken over de relevante werkervaring en vereiste certificaten in het kader van veiligheid.

YSER zal slechts, indien uitdrukkelijk overeengekomen, de Arbeidskrachten voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril en veiligheidshand- schoenen). Indien dit niet het geval is, dient de Arbeidskracht hier zelf in te voorzien, of zelf afspraken te maken met Opdrachtgever.

Artikel 28 Prijzen en betaling

Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden (06.00 – 18.00 uur) en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte.

Indien YSER of Arbeidskracht op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals doch niet beperkt tot parkeer- kosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorbe- rekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.

Facturatie vindt plaats aan de hand van door YSER of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenre- gistratie. Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna wekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. De reiskosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders overeenge- komen. De reiskosten bedragen 0,19 cent per kilometer en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd. Indien de reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden naast de reiskosten per kilometer tevens reisuren ter hoogte van het overeengekomen uurtarief berekend.

Artikel 29 Beperking van aansprakelijkheid

Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdracht- gever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens YSER, alsmede de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkom- geving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens YSER gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door YSER aangestelde Arbeidskrachten dientengevolge in de uitoefening van de Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie als YSER per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaam- heden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.

Opdrachtgever dient voor de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten een adequate verzekering af te sluiten, tenzij anders overeengekomen. Een Arbeidskracht in de uitoefening van beroep of bedrijf beschikt ook zelf over een eigen (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering.

Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoe- fening van zijn Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdracht- gever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-na- koming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

Artikel 30 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart YSER tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdracht- gever. Dit laatste wordt door YSER nadrukkelijk aanbevolen.

YSER is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

Opdrachtgever vrijwaart YSER van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in Artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

DEEL V AANVULLENDE VOORWAARDEN DETACHERING

Artikel 31 Uitvoering Detachering

YSER zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Arbeidskracht beschikbaar is voor de duur van de met YSER gesloten Overeenkomst. YSER garandeert echter niet dat de Arbeidskracht gedurende de volledige duur van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn. Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingtermijn, een Arbeidskracht kan worden vervangen. YSER zal in geval van vervanging van een Arbeidskracht haar uiterste best doen om de Arbeidskracht te vervangen door een Arbeidskracht die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.

De te verrichte Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing, toezicht en leiding van Opdrachtgever. Indien en voor zover de door de Arbeidskrachten verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor de Arbeidskracht is geplaatst, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden te worden vastgesteld alvorens de Overeenkomst aanvangt. De opvatting en ervaring van YSER omtrent welke Werkzaamheden tot de gebruikelijke en aanverwante Werkzaamheden behoren, is hierbij leidend. Een en ander dient in overleg te worden vastgesteld.

Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen Arbeidskrachten gehouden is. Opdrachtgever dient voor zover de aard van de Werkzaamheden dit vereist in ieder geval zorg te dragen voor de constante aanwezigheid van een degelijke supervisie of leidinggevende.

Opdrachtgever is gehouden de Arbeidskracht actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.

Opdrachtgever is jegens Arbeidskracht en YSER verantwoordelijk voor de nakoming van de uit Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Indien dit voor de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vereist, is Opdrachtgever verplicht Arbeidskracht te voorzien van beschermende kleding (zoals een overal) en stofmaskers of andere adembescherming en materialen.

Opdrachtgever beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Opdrachtgever

niet aan voorgaande verplichting voldoet, is YSER gerechtigd de ter beschikking stelling van Arbeidskrachten op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoud de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient over een G-rekening te voorzien, tenzij anders overeengekomen.

De werkomgeving dient te allen tijde conform de normen en gebruiken als nader bepaald in de VGM Checklist Aannemers met betrekking tot de (petro-)chemie te verkeren, voor zover Opdrachtgever werkzaamheden verricht in de (petro-)chemie.

Alle door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten beschikken over de relevante werkervaring.Indien YSER starters en/of leerlingen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, dienen deze arbeidskrachten te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde minimumeisen.

YSER zal de Arbeidskrachten voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen).

Artikel 32 Prijzen en betaling

De prijzen die YSER hanteert, zijn te allen tijde conform de van toepassing zijnde CAO (Inlenersbeloning).
Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden (06.00 – 18.00 uur) en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte.

Indien YSER of Arbeidskracht op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals doch niet beperkt tot parkeer- kosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorbe- rekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.

Facturatie vindt plaats aan de hand van door YSER of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenre- gistratie (tijdverantwoordingsformulieren). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna wekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. De reiskosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. De reiskosten bedragen 0,19 cent per kilometer en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd. Indien de reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden naast de reiskosten per kilometer tevens reisuren ter hoogte van het overeengekomen uurtarief berekend tenzij op basis van de inlenersbeloning andere afspraken gemaakt dienen te worden.

Artikel 33 Beperking van aansprakelijkheid

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de leiding over en het toezicht op de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken (gereedschap, werkma- teriaal) om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Arbeidskracht wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden. Opdrachtgever is krachtens Artikel 6:170 BW aansprakelijk voor deze schade.

Het loon wordt door YSER aan Arbeidskrachten uitgekeerd conform de ABU-cao (Algemene Bond Uitzendonder- nemingen), waarbij YSER het daarin bepaalde omtrent de Inlenersbeloning dient toe te passen. Opdrachtgever dient YSER voorafgaand aan de eerste uitvraag te informeren omtrent de geldende en correcte Inlenersbe- loning die wordt toegepast. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de beloningsregeling bij Opdrachtgever, dient Opdrachtgever YSER hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Eventuele schade ten gevolge van het niet, niet correct of niet tijdig doorgeven van de geldende Inlenersbeloning komt voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdracht- gever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens YSER, alsmede de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkom- geving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens YSER gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door YSER aangestelde Arbeidskrachten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie als YSER per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaam- heden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.

Opdrachtgever dient de door YSER ter beschikking gestelde Arbeidskrachten adequaat te verzekeren YSER zal Opdrachtgever in een dergelijk geval tijdig op de hoogte stellen. De door Opdrachtgever afgesloten verzekering dient alvorens de Overeenkomst tot stand komt, door YSER te worden goedgekeurd.

Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdracht- gever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

Artikel 34 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart YSER tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdracht- gever. Dit laatste wordt door YSER nadrukkelijk aanbevolen.

YSER is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

Opdrachtgever vrijwaart YSER van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in Artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 35 Opschorting door Opdrachtgever

Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van Arbeidskrachten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Arbeidskracht anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld en YSER jegens de Arbeidskracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Arbeidskracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan YSER het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.